_

ประชาสัมพันธ์

แบบคำร้องขอย้ายสถานศึกษา


ขั้นตอนการขอย้ายสถานศึกษา (ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558)

1. ผู้ปกครองเขียนคำร้องขอย้ายสถานศึกษา (ตัวอย่างการกรอก)
2. เอกสารการรับย้ายจากโรงเรียนปลายทาง
3. นักเรียนนำแบบฟอร์มใบรับรองผลการเรียน และคะแนนระหว่างเรียนขอคะแนนและเวลาเรียนกับครูผู้สอน (กรณีย้ายระหว่างภาค)
4. ยื่นเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้านของ นักเรียน/บิดา/มารดาพร้อมรูปถ่ายในเครื่องแบบนักเรียนปัจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
5. ติดต่อรับเอกสารได้ภายใน 4 วันทำการนับตั้งแต่วันยื่น

2017

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๒ (บ้านหนองอำเภอจีน)

เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรับสมัครนักเรียน

วิสัยทัศน์ร.ร.อบจ.กจ.2 (บ้านหนองอำเภอจีน)

การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
นักเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาชาติ
มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

_

บุคลากร

ร.ร.อบจ.กจ.2 (บ้านหนองอำเภอจีน)

นายจันตรี บุญเฮี๊ยะ

รองผู้อำนวยการร.ร.อบจ.กจ.1บ้านเก่าวิทยา
และรักษาการผู้อำนวยการร.ร.อบจ.กจ.2บ้านหนองอำเภอจีน

นางสาวอัมภา เอกฉันท์

หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

นางสาวภัททิญา รงค์ฤทธิไกร

หัวหน้าฝ่ายงานบุคคล

นายศราวุฒิ นาครำพา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางน้ำอ้อย สุดนาลาว

หัวหน้าฝ่ายงานการเงิน

_

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Email:

Ampurjeen.Education@gmail.com

Tel:

0-3451-0748

Address:

1 หมู่ 2 ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71210