เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรับสมัครนักเรียน

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๒ (บ้านหนองอำเภอจีน)

เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรับสมัครนักเรียน

กิจกรรมข่าวสาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *