แบบคำร้องขอย้ายสถานศึกษา


ขั้นตอนการขอย้ายสถานศึกษา (ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558)

ผู้ปกครองเขียนคำร้องขอย้ายสถานศึกษา (ตัวอย่างการกรอก)
2. เอกสารการรับย้ายจากโรงเรียนปลายทาง
3. นักเรียนนำแบบฟอร์มใบรับรองผลการเรียน และคะแนนระหว่างเรียนขอคะแนนและเวลาเรียนกับครูผู้สอน (กรณีย้ายระหว่างภาค)
4. ยื่นเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้านของ นักเรียน/บิดา/มารดาพร้อมรูปถ่ายในเครื่องแบบนักเรียนปัจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
5. ติดต่อรับเอกสารได้ภายใน 4 วันทำการนับตั้งแต่วันยื่น

 

กิจกรรมข่าวสาร

กิจกรรมข่าวสาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *