_

ประวัติโรงเรียน


โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน)
ตั้งอยู่เลขที่ : 1 หมู่ 2 ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71210
โทรศัพท์ : 0-3451-0748
โทรสาร : 0-3451-7758
E-mail : Ampurjeen.Education@gmail.com
สังกัด : องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา : นายศรัณย์พจน์ แสงจันทร์ วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ วุฒิการศึกษาป.บัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
ปรัชญาของโรงเรียน : “นต.ถิ ปญฺญา สมาอาภา” แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
คำขวัญของโรงเรียน : มองไกล ใจกว้าง เรียนดี มีคุณธรรม
สีประจำโรงเรียน :  น้ำเงิน – เหลือง
                                 สีน้ำเงิน หมายถึง ความเข้มแข็งอดทน
                                 สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง คุณธรรม จริยธรรม
ต้นไม้ประจำโรงเรียน :  ต้นกาสะลอง
ดอกไม้ประจำโรงเรียน :  ดอกกล้วยไม้