_

คณะผู้บริหาร

นายจันตรี บุญเฮี๊ยะรองผู้อำนวยการ ร.ร.อบจ.กจ.1 บ้านเก่าวิทยา
และ รักษาการผู้อำนวยการ ร.ร.อบจ.กจ.2 บ้านหนองอำเภอจีน

นางน้ำอ้อย สุดนาลาว ฝ่ายแผนและการเงิน

นางสาวอัมภา เอกฉันท์ ฝ่ายพัสดุ

นางสาวภัททิญา รงค์ฤทธิไกร ฝ่ายบุคคล

นายศราวุฒิ นาครำพา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

_

คณาจารย์