Tag: ข่าวสาร

วันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

การเวียนเทียน คือการเดินเวียนรอบปูชนียสถานสำคัญ เช่น อุโบสถวิหารวัดหนองอำเภอจีน เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญ โดยใช้เทียนธูปและดอกไม้เป็นเครื่องสักการบูชา ถือไว้ในมือแล้วเดินเวียน 3 รอบ ขณะที่เดินรอบนั้นพึงตั้งจิตให้สงบ พร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ ด้วยการสวดบท “อิติปิโส” ระลึกถึงพระธรรมคุณ ด้วยการสวด สวากขาโต และระลึกถึงพระสังฆคุณ ด้วยการสวด สุปะฏิปันโน จนกว่าจะเวียนจบ 3 รอบ ภาพงานกิจกรรม

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปี 2561

โรงเรียนองค์การบริหารส้วนจังหวัดกาญจนบุรี2(บ้านหนองอำเภอจีน) เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นอนุบาล1 รับสมัคร 28 ก.พ. 2561-6 มี.ค. 2561 ชั้น ป.1 รับสมัคร 7-11 มี.ค. 2561 ชั้น ม.1 รับสมัคร 25-28 มี.ค. 2561